MADDE 1.        DERNEĞİN ADI : Nöroimmunoloji Derneği

MERKEZİ :  İstanbul Dernek şubeler açabilir.

DERNEĞİN KISA ADI : NİMDER ( NÖROİMMUNOLOJİ DERNEĞİ)

DERNEĞİN ADRESİ : Cemil Topuzlu cad. Teslime apt. No:53 Çiftehavuzlar Kadiköy İstanbul 34730

MADDE 2.        DERNEGİN AMACI:

Nöroimmunoloji eğitiminin standardını oluşturmak, korumak ve yükseltmek.

Kalite denetimini sağlamak.

Söz konusu alanda sürekli tıp eğitimi etkinlikleri ( kongre, sempozyum, eğitim kursu vb.) düzenlemek ve bunlara katılımı teşvik etmek, özendirmek ve denetlemektir.

MADDE 3.        DERNEĞİN FAALİYETLERİ:

Dernek, yukarıdaki maddede belirtilen amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur.

Nöroimmunoloji ile ilgili; teşhis, tedavi, rehabilitasyon, özel eğitim ve bu alanlardaki yeni gelişmelerle ilgili programların uygulama ve tanıtımını yapmak ve bir merkez oluşturmak.

Bu konuda uzmanlaşmayı özendirmek, tıp fakültelerinde ve diğer uzmanlık eğitimi veren sağlık kuruluşlarında ‘Nöroimmunoloji ‘’ bilim dallarını oluşturarak bu alanda uzman yetiştirmeyi teşvik etmek, yetişmekte olan araştırmacılara burs sağlamak için çaba sarfetmek, eğitim ve öğretimde harmonizasyonu sağlamak.

International Neuroimmunology Society gibi uluslararası kuruluşlarla üyelik ilişkileri kurmak, işbirliği yapmak ve bu yolla gelecek yardımları yurdumuzdaki gereksinimlere göre yönlendirmek.

Nöroimmunolojik sorunları olan bireyler için eğitim ve hastalıklarıyla nasıl başa çıkacaklarını sağlayan programlar oluşturmak

Doktor ve diğer profesyonel personel için meslek eğitimini bu yönde teşvik etmek ve uygulamak ve genel olarak bu konuda bilgi dağıtmak.

Nöroimmunolojik sorunları olan bireylerin kendi kendilerine yeterli hale gelebilmeleri için merkezler kurmak, uluslar arası konferanslar, öğretim kursları, seminerler düzenlemek.

Bilgi değişimi yoluyla ulusal organizasyonların kuruluşuna çalışmak, neden ve önleyici tedbirler hakkındaki çalışmalara katılmayı teşvik etmek, bu konuda bilgi bankası kurmak.

Bu konuda çalışan uzman ve üyelerin uluslar arası konferanslara, kurslara, seminerlere katılımını sağlamak, hükümetlerinde yardımcı olmaları için gerekli girişimlerde bulunmak.

İdari, bilimsel, sosyal, teknik komiteler kurmak ve bu suretle dernek faaliyetlerini güçlendirmek, özel uzmanlık isteyen alanlarda komiteler kurmak, bu komitelerin ana tüzüğe uygun iç tüzükleri vasıtalı ile çalışmalarını, yönetim kurulu aracılığıyla denetlemek ve düzenlemek.

Nöroimmunolojik sorunu olan bireylere hizmet edecek kurumlarda gerekli araçları sağlamak, para, ilaç yardımı ve her türlü tedavi yardımını sağlamak, fakir olanlarına yapılacak programlı yardımları düzenlemek, gerekirse bu konuda kampanyalar  açmak ve sosyal yardım fikrini uyandıracak her türlü çabayı desteklemek

Türkiye’de aynı isimde kurulmuş veya aynı amaçlarla çalışan başka derneklerde Federasyon kurabilmek veya kurulmuş federasyonlara katılarak çalışmalarını güçlendirmek.

İlgili araştırma ve çalışmalara kendi adı ile çıkacak bilimsel dergi veya diğer basılı / görsel yayınlarla yayınlar veya bunların diğer bilimsel dergi ve kitaplarda yayınlanmasını teşvik eder.

Derneğin amaçları doğrultusunda sarf edilmek üzere gelir temin etmek maksadı ile çocuk ve ergen nörolojisi ile ilgili teşhis, tedavi, rehabilitasyon, özel eğitim ve psikolojik danışmanlık verecek tesisler açabilir, bunların işletmesini yürütebilir.

Dernek siyaset ile uğraşmayan bilimsel bir kuruluştur.

Dernek, tüzük ve amaçları  doğrultusunda ve gerek görülmesi halinde vakıf kurabilir. Ülke genelinde örgütlenmek amacı ile, şubeler açılmasını teşvik eder.

MADDE 4.        TAŞINMAZ VE TAŞINIR MAL EDİNME :

Dernek, yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek üzere kanuni hudut içersinde gerekli taşınmazları iktisap edebilir ve bunlar nemalandırılabilir, satabilir, değiştirebilir, her türlü gayrımenkul bağışı kabul edebilir.

Dernek, gene yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek üzere her türlü motorlu taşıt aracını edinebilir ve

Bunları derneğin faaliyetleri doğrultusunda kullanabilir. Bu meyanda bunları kiralayabilir, satabilir, değiştirebilir, her türlü motorlu araç bağışı kabul edebilir.

MADDE 5.        DERNEĞİN GELİRLERİ:

Üye aidatları

Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen kongre, sempozyum panel gibi bilimsel toplantılar ile piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler

Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler

Derneğin işletmesini üstlendiği tesislerde hizmet karşılığında alınan bağışlar

Bağışlar ve yardımlar: Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için önce İçişleri Bakanlığının iznini alması gerekir.

Üye aidatı yıllık 5.000.000 TL. sından aşağı olmamak üzere, iki senede bir yapılan ve yönetim kurulu seçimlerini de yenileyen Genel  kurul tarafından saptanır. Yeni seçilen yönetim kurulu tarafından her üye için tahakkuk ettirilen yıllık üye aidatları tahsil edilir. İsteyen üyeler genel kurulda karar altına alınan üye aidatından fazlasının ödeyebilir.

Dernek gelirleri dip koçanlı ve sıra numaralı alında belgeleri ile alınır ve giderler harcama  belgeleri ile yapılır.

MADDE 6.        ÜYELİK

Derneğin üye çeşitleri şunlardır :

Kurucu üyeler: Kurucu üyeler kuruluş toplantısına katılan ve derneğin kurulmasına karar veren ve sonrada asli üye olarak çalışmaya devam eden kişilerdir. Adları, meslekleri, oturdukları yer ve adresleri, tabiiyetleri bu tüzüğün sonunda yazılıdır.

Asli üyeler: Nöroimmunoloji Nöroloji, İmmunoloji, Çocuk Psikiyatrisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları ile, dernek tüzük ve amaçları doğrultusunda bu konuda önemli katkıları bulunabilecek şahıslardan medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunanlar üyelik isteği ile ve yönetim kurulunun kararı ile asli üye olabilirler. 2908 sayılı Dernekler kanununun 4.cü ve 16.cı maddelerine aykırı olmama ve uyum içinde olmaları koşulu aranır. Derneğe girmek isteyen kimsenin yazılı isteği, üye iki kişi tarafından imzalanarak yönetim kurulu başkanına tevdi edilir. Bu istekleri inceleyen yönetim kurulu, üyenin kabulü veya reddi hakkında gereken kararı verir. Sonucu bir yazıyla kendisine bildirir.

Onur üyeliği : Bu konularla ilgilenen ve önemli hizmet ve yardımlarda bulunan kişiler Yönetim kurulu tarafından teklif edilerek genel kurulda onaylanmak sureti ile onur üyesi seçilebilirler, ancak oy veremez ve dernek organlarında görev alamazlar.

MADDE 7. DENEKTEN ÇIKMA VEYA ÇIKARILMA

Her asli üye, tahakkuk etmiş olan aidatını ödemek şartı ile dilediği zaman dernekten ayrılma hakkına sahiptir. Bir üye mahkumiyet, haysiyet kırıcı veya yüz kızartıcı vb. gibi hallerde derneğe üye olabilme niteliklerini kaybettiği veya üyeler arasındaki bağlılığı bozucu, derneğin amaçlarına aykırı hareketlerde bulunduğu takdirde haysiyet divanının önerisi ve genel kurul salt çoğunluğu kararı ile dernekten çıkarılabilir.

MADDE 8. DERNEĞİN ORGANLARI

Genel kurul

Yönetim kurulu

Denetleme kuruludur

Genel kurul, katılma hakkına sahip dernek üyelerinin tamamının oy hakkı ile katıldığı kuruldur. Yönetim kurulu ve Denetleme Kurulu, ileride belirtilecek usule göre derneğin faaliyetlerini yönetmek ve Yönetim Kurulu’nun faaliyetlerini denetlemek için oluşturulan kurallardır.

MADDE 9. GENEL KURUL

Derneğe kayıtlı bulunan asli üyelerin tamamının oy hakkı ile katıldığı kuruldur. Üyelerin genel kurula katılabilmeleri için toplantı tarihinden önceki ayın sonuna kadar tahakkuk eden aidatların tamamının ödenmiş olması şarttır. Genel kurul her iki yılda bir Ocak ayının ikinci yarısında olağan toplantıya çağırılır. Ayrıca yönetim kurulu ile denetçilerin lüzum gösterecekleri hallerde ya da asli üyelerin 1/5’inin yazılı olarak yönetim kurulundan istemeleri üzerine Genel Kurul olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir.

MADDE 10. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu çalışma raporunu, derneğin hesap sonuçlarını ve denetleme kurulu raporlarını inceler, kabul veya reddeder, yönetim kuruluna ibra eder,

Dernek asli üyelerinin dernekten çıkarılmaları hakkında karar alır

Derneğin ana tüzüğünün değiştirilmesi ve gerektiğinde feshi hakkında karar verir.

MADDE 11. GENEL KURUL TOPLANTISININ ÇAĞRI USÜLÜ VE TOPLANTI YETER SAYISI

Yönetim kurulunun dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerini tesbit eden liste üzerinden yapılır. Genel kurula katılacak üyeler en az onbeş gün öncede günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek sureti ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamazsa, toplantının hangi gün yapılacağıda belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı yapılamazsa, toplantının hangi gün yapılacağıda belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat, yer ile toplantının gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak tüm üyeleri gösteren listede eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum , geri bırakılmak sebepleri de belirtilmek sureti ile, toplantı ilamının yapıldığı gazetede ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İşbu ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren engeç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 12. GENEL KURUL TOPLANTI YERİ

Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu İstanbul ilinden başka bir yerde yapılamaz.

MADDE 13. TOPLANTININ AÇILMASI VE BAŞKANLIK DİVANININ SEÇİLMESİ

Genel Kurul toplantısı, yeter sayı sağlandığı anlaşıldıktan sonra, yönetim kurulu başkanı tarafından açılır. Bundan sonra başkanlık divanı için bir başkan, bir başkan yardımcısı, iki sekreter açık oyla seçilir.

Genel kurulda gündem dışı bir konunun konuşulabilmesi için bu konunun toplantıda bulunan asli üyelerin en az onda biri tarafından konuşulmasının önerilmesi gerekir.

MADDE 14. KARAR YETER SAYISI

Genel kurul kararları çoğunlukla alınır. Ancak, ana tüzüğün değiştirilmesi ve derneğin feshi için kararların 2/3 çoğunlukla alınması gerekir.

MADDE 15. OYLAMA

Genel kurulda oylama açık olarak yapılır. Ancak dernek organlarının seçimi ve asil üyelikten çıkarma, gizli oyla yapılır.

MADDE 16. ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri, doğum tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 17. YÖNETİM KURULU

Dernek yönetim kurulu, genel kurul tarafından iki sene için ve oy sırasına göre 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Bu yedi üyeden en az üçü konu ile ilgili uzmanlıklardaki doktorlardan seçilir. Asli üyeliklerden boşalacak yerlere oy sırasına göre en çok oy almış olanlar gelir.

MADDE 18. YÖNETİM KURULUNUN İŞ BÖLÜMÜ VE ÇALIŞMA ŞEKLİ

Yönetim kuruluna seçilen asli üyeler seçilme tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde toplanarak aralarında bir başkan, bir başkan vekili, bir genel sekreter, bir sayman ve bir veznedar seçerler. Yönetim kurulu 3ayda bir defa toplanır.

MADDE 19. YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Yönetim kurulu çalışma programını yürütür. Komite başkanlarını seçer, komitelerin yönetmeliklerini hazırlar, bunların önerilerini inceleyip onaylar. Derneğe alınacak personel ve bunların ücretleri hakkında karar verir. Dernek içi bağış kabul eder, gelir sağlayacak toplantılar düzenler. Derneği taahhüde sokabilecek her türlü akitleri yapar. Velhasıl derneğin bütün işlerini ve bu tüzükle kendisine verilen görevleri yapar.

MADDE 20. YÖNETİM KURULUNUN KARAR YETER SAYISI

Yönetim kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Kararlarını çoğunlukla alır, oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı çoğunluğu sağlamış olur.

MADDE 21. DENETLEME KURULU

 

Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca seçilir.
Bu kurul denetleme görevini altı ayı geçmemek üzere yapar. Muhasebe ve evrakını denetler. Denetleme sonucunu bir rapor halinde yönetim kuruluna, genel kurul toplantılarının yapıldığı zamanda genel kurula sunar.

MADDE 22. DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ

Tüzüğün “ Derneğin Amacı ” bölümünde belirtilen hususların gerçekleştirilmesine ilişkin olarak belirlenmiş organların, yan kuruluşların, görevlilerin görevlerinin, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi, eş yürütümü, bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disiplinize edilmesi, belirlenen çalışma planının ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi şekilde gerçekleştirilmesi, ayrıca dernek gelirlerinin toplanmasında uygulanacak biçim ve yollar üzerinde kurallar konulması gibi, konularında uzman elemanların raporlarına dayanılarak, genel kuruldan geçirilme şartıyla Yönetmelikler ve Yönergeler çıkarılıp yayınlamak biçiminde sağlanır.

MADDE 23. HAYSİYET DİVANI

Haysiyet divanı, genel kurulca iki yıl için seçilen 3 asil üye 3 yedek üyeden oluşur. Dernek üyeleri arasındaki bağlılığı bozucu, dernek amaçlarına aykırı hareketlerle 6.cı Maddede belirtilen diğer hususlarla ilgili durumları bulunanlar hakkında incelemeler yaparak kanaatlerini bir rapor ile saptar. Bu rapor, yönetim kurulu aracılıyla genel kurula sunulur.

MADDE 24. DERNEĞE KABUL EDİLMEYECEKLER

Dernek, siyasi partilerden, işçi veya işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

MADDE 25. GELİR VE GİDERLERDE USUL

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarında gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılarak alındı belgesi, Maliye Bankalığından bastırılır. Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren 30 gün içinde alındı belgesi sağlayamazsa, dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul eder. Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.

Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplanamaz.


MADDE 26. MEVDUATIN BANKADA SAKLANMASI

Derneğin paraları yönetim kurulunca kararlaştırılacak bankalarda saklanır. Para çekmek için yönetim kurulunda görevlendirilecek kişilerden biri ile birlikte başkanın imzası olmak üzere iki imza şarttır.

MADDE 27. DEFTER VE KAYITLAR

Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:

Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır.

Karar defteri: Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

Gelen ve giden evrak defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.

Gelir ve gider defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paranın da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilanço bu deftere işlenir.

Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir.

Alındı defteri ( Makbuz Defteri )

Bu defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

MADDE 28. DERNEĞİN ŞUBELERİ

Ek Madde 1.
Dernek gerekli gördüğü yerlerde şube açabilir. Bu şubeler il genelinde veya birden çok ilde açılabilir. Bu amaçla, dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az 3 kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine Dernekler Kanunu’nun getirdiği koşullar ayarınca yazılı müracaat yapılır. Bu müracaatta şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az 6 aydan beri ikamet etmeleri gerekir. Ek madde 2’de şube organlarının nasıl oluşturulacağı ve çalışacağı belirtilmiştir.

Ek Madde 2.
Şubenin organları aşağıdaki şekilde oluşturulur.

Genel kurul

Yönetim Kurulu

Denetleme kurulu oluşturulur.

Dernek şubeleri ve oluşturulacak şube organları hakkında da bu ana tüzükte belirtilen çalışma şekilleri ve dernekler kanunu hükümleri uygulanır. Bu kurulların görevleri bölgelerinde derneğin amaçlarının gerçekleşmesi yolunda derneğin hizmetlerine katkıda bulunmaktır. Şubeler bölgelerinde dernek faaliyetleri çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak bilisel toplantılar düzenleyebilirler, derneğin şubeye kayıtlı üyeleri ile ilişkilerini kolaylaştırırlar.

Şube kurulları, derneğin o şubeye kayıtlı üyeleri arasından dernek kurullarının oluşturduğu biçim ve şekilde oluşturulurlar. Şube genel kurulunun toplantısına ait ilan, gazete ile yapılabileceği gibi, mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak sureti ile de yapılabilir. Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurullarından en az 15 gün önce bitirmek zorundadırlar.

Ek Madde3.
Şubeler, genel merkez genel kurulunda asil üyeleri arasından seçecekleri delegeler aracılığı ile temsil edilirler. Üye sayısı 50’ye kadar olan şubeler bir, daha fazla olanlar iki delege seçerler. Delegelerin oy hakkı bulunmaz.

Ek Madde 4.

Şubeler gayri safi hasılatlarının en az yüzde beşini genel merkez emrine gider katılım payı olarak tahsis ederler.

Ek Madde 5.
Kapatılan şubelerin hesapları, genel merkezin görevlendireceği bir kurul tarafından tasfiye edilir. Kalan şube malları genel merkeze intikal eder.

MADDE 29. TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ

Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak ve yeterli bir süre önce tüzük değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir.

Görüşmelere başlanması için genel kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün oyudur.

MADDE 30. DERNEĞİN FESHİ

Derneğin feshine genel kurul 2/3 çoğunlukla karar verir. Feshi halinde derneğin malvarlığının devredileceği mercii, genel kurulca kararlaştırılır. Karar verilemediği hallerde derneğin bütün malvarlığı İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği Çocuk Nörolojisi Birimine bağışlanmak üzere bu hastanenin bulunduğu merci’e ( Rektörlük )  teslim edilir.

MADDE 31. TÜRK MEDENİ KANUNUNUN UYGULANMASI

Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler kanunu, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 32. GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Derneğin kurulması hakkında resmi makamlara yapılan başvurudan sonra dernek kurucuları arasında seçilen geçici yönetim kurulu, üç ay zarfında genel kurulu toplayarak görevini seçilecek yönetim kuruluna devreder.

MADDE 33. DERNEK KURUCULARI

Dernek kurucularının ad-soyadları, meslekleri, tabiyetleri ve ikametgah adresleri aşağıda belirtildiği şekildedir:

Ad – Soyadı Mesleği Uyruğu İkamet Adresi
Mefkure ERAKSOY Prof. Dr. T.C. Nazenin sk.16/28 Merdivenköy Kadıköy – İstanbul
Haluk ERAKSOY Prof. Dr. T.C. Nazenin sk.16/28 Merdivenköy Kadıköy – İstanbul
Engin DENİZ Doç. Dr. T.C. Fener, Kalamış cd. Dizdar apt. 53/11 Kalamış –  İstanbul
Gülnaz TATLICI Uzm. Dr. T.C. Işkırlak sk. 2/9, Fatih – İstanbul
F. Belgin BALCI Uzm. Dr. T.C. Ali Rıza Gülcan Cd. Ülkü Kent ca. A – 1 Blok  D: 24 Merter / İstanbul
Vildan A. YAYLA Uzm. Dr. T.C. Tanzimat sk.14 17 Caddebostan /İstanbul
Erdem TÜZÜN Doç. Dr. T.C. Büyüktur Kolu, Toraman Ap. 6/3 İdealtepe – İstanbul  / 81580